Устав

Устав на сдружение с нестопанска цел

ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

Гражданско сдружение “СВОБОДЕН ФОРУМ”

Глава Първа

Общи разпоредби

Предмет на устава

Чл. 1. /1/ Този устав урежда устройството, дейността, съществуването и прекратяването на юридическо лице с нестопанска цел „Гражданско сдружение “СВОБОДЕН ФОРУМ”.

/2/ Сдружението е носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица - членове на сдружението.

/3/ Сдружението е учредено за обществена полза и не може да се преобразува в сдружение в частна полза.

Наименование на сдружението

Чл. 2. /1/ Наименованието на сдружението: „Гражданско сдружение “СВОБОДЕН ФОРУМ”

/2/ На английски наименованието на сдружението се изписва FREE FORUM

Седалище на сдружението

Чл. 3. /1/ Седалището на сдружението е: България, гр. София.

Срок на сдружението

Чл. 4. Сдружението е учредено безсрочно.

Цели на Сдружението

Чл. 5. Сдружението е учредено с цел да подпомага опазването, изучаването и популяризирането на българското наследство като част от световното историческо

наследство. В този смисъл асоциацията се стреми:

1.Да подпомага развитието на исторически проучвания и да разширява обмена на информация относно повишаване ролята в обществения живот на страната на българско национално самосъзнание чрез утвърждаване на традиционни за народа ни качества: човеколюбие; уважение; търпение; смелост; твърдост.

2.Да утвърждава критериите за научност и опазване при управлението и интерпретацията на националното историческо наследство.

3.Да утвърждава етичните и научни стандарти в областта на националното самосъзнание

4.Да подпомага и развива националното образование в областта на всестранното национално наследство.

5.Да популяризира сред широка общественост дейността по формирането на националното самосъзнание и достойнство.

6.Да установява и развива връзки със сродни международни организации.

Определяне на дейността

Чл. 6. Сдружението осъществява дейността си в обществена полза, като разходва имуществото си за:

1.Развитие на образованието и културата;

2.Развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество;

3.Подпомагане на социалната интеграция.

4.Други дейности, които не са забранени от закона

Средства за постигане на целите на Сдружението

Чл. 7. /1/ За постигане на целите си Сдружението използва всички позволени от закона средства, в това число:

1.подпомага провеждането на исторически, социологически и културни изследвания;

2.набира и разпределя средства за осъществяване на целите на сдружението

3.организира:срещи; образователни курсове; школи; семинари; лекции; конференции; изложби и други публични и образователни прояви;

4.разработва информационни продукти и материали във връзка с осъществяване на целите на сдружението;

5.изготвя и разпространява експертни оценки и аналитични продукти по практически, научни, правни и образователни проблеми на националното наследство;

6.сътрудничи на държавни и общински органи, институции и структури за реализирането на целите си

7.информира за дейността си чрез средствата за масова информация и печата;

8.осъществява съвместна дейност със сродни по цел организации в страната и чужбина;

9.организира и участва в международни прояви, програми и проекти;

/2/ Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, и като използва приходите за осъществяване на целите, посочени в този устав.

/3/ Извършваната от сдружението стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

/4/ Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

/5/ Сдружението не разпределя печалба.

Предмет на дейност на сдружението

Чл.8. Предметът на дейност на сдружението е в съответствие с целите на сдружението и съобразно предвидените в този Устав средства за постигането им, включително чрез всякакви позволени от закона дейности /без такива, за които законът изисква особена организационна форма или специален лицензионен режим/.

Глава Втора

Членство

Право на членство

Чл. 9. Членовете на сдружението са физически лица, граждани на Р България, споделящи целите на сдружението.

Придобиване на членство

Чл. 10. /1/ Кандидатът за член на сдружението подава писмено заявление до председателя на управителния съвет, в което се декларира приемането на устава на сдружението Членството се придобива с решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. В случай на отказ отхвърленият кандидат може да отнесе въпроса по установения ред до

Общото Събрание.

/2/ Кандидатът за член плаща встъпителна вноска.

/3/ Учредителите на сдружението са пълноправни членове по право.

/4/ Кандидатът за член на сдружението може да бъде приет и с решението на Общото Събрание, с мнозинство 50 +1 от участниците, в случай, че Управителния Съвет е отказал приемането.

Членски права и задължения

Чл. 11. /1/ Членуването в сдружението е доброволно.

/2/ Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава.

/3/ Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

/4/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Прекратяване на членството

Чл. 12. /1/ Членството се прекратява:

1.с едностранно волеизявление до сдружението;

2.със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3.с изключване поради невнасяне на 3 месечни членски вноски

4.с прекратяването на сдружението

/2/ Управителният съвет прави предложение за изключване пред Общото събрание.

1.при системно поведение, което е несъвместимо с устава и целите на сдружението;

Глава Трета

Органи за управление на сдружението, клонове и публичност

Органи

Чл. 13. /1/ Върховен орган на сдружението е Общото събрание.

/2/ Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.

/3/ Органите на сдружението водят книги за протоколите от заседанията си. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

Общо събрание

Чл. 14. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

Права на Общото събрание

Чл. 15. /1/ Общото събрание:

1.изменя и допълва устава;

2.приема други вътрешни актове;

3.избира и освобождава членовете на Управителния съвет на сдружението;

4.избира и освобождава председател на Управителния съвет на сдружението, заместник- председател на Управителния съвет, и определя начина на представителство;

5.приема и изключва членове;

6.взема решение за откриване и закриване на клонове;

7.взема решение за участие в други организации;

8.взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението, както и начина за разпределение на останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите;

9.приема основни насоки и програма за дейността на сдружението;

10.приема бюджета на сдружението

11.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и встъпителната вноска;

12.отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

13.приема правилник за дейността на клоновете;

14.избира председателите на клоновете на сдружението;

15.взема решение за закриване на сдружението

/2/ Правата по ал. 1,т. 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13 и 14 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

/3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

/4/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

/5/ Решенията на органи на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от обявяването им, но не по-късно от една година от вземането на решението.

/6/ Споровете по ал.4 могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземането на решението.

/7/ С настоящия устав решенията по ал. 1, т. 2, 6, 7, 8, 10 се възлагат на Управителния съвет.Възлагането може да се отменя по решение на Общото събрание.

/8/ Нови членове на сдружението, приети от УС, се утвърждават от Общото събрание.

Свикване на Общо събрание

Чл. 16. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на две трети от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/3/ Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата за събранието се обнародва и по електронен начин.

Кворум

Чл. 17. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Гласуване

Чл. 18. /1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1.него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия;

2.юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземане на решения.

/3/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Вземане на решения

Чл. 19. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

/2/ Решенията по Чл. 15ал. 1, т. 1 и 9 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Управителен съвет

Чл. 20. /1/ Управителният съвет се състои от три лица - членове на сдружението. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от три години.

/2/ Общото събрание избира - Председател и Заместник-председател на сдружението, които са членове на УС.

Правомощия на Управителния съвет

Чл. 21. Управителният съвет:

1.представлява сдружението;

2.осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3.разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

4.подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5.подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за дейността на сдружението;

6.подготвя и внася в Общото събрание основни документи на сдружението: правилници за работа на ОС, УС и др.

7.определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

8.изпълнява задълженията, предвидени в устава;

9.приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност.

10.предлага на Общото събрание изключване на членове поради поведение, което е

несъместимо с целите на сдружението, груби нарушения на устава.

Чл. 22. /1/ Председателят на Управителния съвет представлява сдружението.

/2/ При продължително отсъствие на Председателя Управителният съвет може да възложи функциите на Председател на Заместник-председателя.

Заседания на Управителния съвет

Чл. 23. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват не по-малко от 4 пъти годишно. Заседанията на Управителния съвет се ръководят от председателя, а ако последният отсъства - от заместник-председателя.

/2/ Председателят на УС е длъжен да свиква заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

/3/ Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанията му присъстват повече от половината негови членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола на заседанието.

/4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по Чл. 21, т. 3 и 7 и Чл. 31 ал. 2 мнозинство от всички членове на УС и при присъствено провеждане на заседанието.

/5/ Управителният съвет може да вземе решение и без да провежда заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Клонове

Чл. 24. /1/ С решение на Общото събрание сдружението може да създава свои представителства на регионален принцип. Дейността им се урежда с правилник в съответствие с настоящия устав. Управителят на регионалното представителство представлява сдружението за дейността на клона.

Имущество на сдружението

Чл. 25. /1/ Сдружението може да притежава имущество. Имуществото на сдружението се формира от членски внос, дарения, завещания, стопанска дейност и всички други законосъобразни източници.

/2/ Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

/3/ За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението е необходимо мотивирано

решение на УС в размер на не повече от две минимални за страната заплати. При суми над 2 минимални работни заплати решението за разходването им се взима с решение на ОС.

Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност не може да сключва сделки с физически лица, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.

Публичност на дейността на сдружението

Чл. 26. /1/ Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1.съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2.размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3.вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4.финансовия резултат.

/2/ Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на сдружението се представят на хартиен и електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

/3/ Годишните финансови отчети на сдружението подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството. В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание. Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Глава Четвърта

Прекратяване, ликвидация и разпределение на имуществото

Прекратяване

Чл. 27. /1/ Сдружението се прекратява:

1.с решение на Общото събрание

2.с решение на съответния съд по седалището на сдружението,когато:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на конституцията,закона или е противна на

обществения ред или на добрите нрави;

в) е обявено в несъстоятелност.

/2/ Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

/3/ Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

/4/ В случаите на ал. 2прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Ликвидация

Чл. 28. /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

/3/ Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 30, ал. 1, т. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.

/4/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

/5/ Разпределението на имуществото след удовлетворяване на кредиторите се извършва по реда на чл. 43 и 44 от ЗЮЛНСЦ.

Имущество след ликвидация

Чл. 29. /1/ Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва съгласно закона и този устав.

/2/ Имуществото по предходната алинея не може да се разпределя, продава или по какъвто

ида било начин да се прехвърля на ликвидатор, с изключение на дължимото му възнаграждение.

Заключителни разпоредби

Чл. 30. /1/ Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 31. За неустановеното в този устав се прилагат законите на Република България,както и решенията на органите на сдружението.

Чл. 32. Настоящият устав е приет на учредително събрание на сдружението.

Членски внос

Чл. 33. Размерът и начинът на събиране на членския внос се определя от Общото Събрание.